Warunki Sprzedazy i Dostawy

 

 

1. Zastosowanie

1.1. Kupujący i Aluteam-Alumeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Sprzedawca”) uzgadniają, że o ile obie Strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, zakup oraz sprzedaż aluminium i innych metali oraz ich wyrobów („Produktów”) i ich dostawa odbywają się zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy (zwanymi dalej „Warunkami”) oraz, że Sprzedawca nie jest związany dodatkowymi lub odmiennymi warunkami Kupującego. Złożone zamówienie i zakup przez Kupującego Produktów oznaczają akceptację niniejszych Warunków.

1.2. Warunki sprzedaży i dostawy, jakie mogą zostać wydrukowane na potwierdzeniu zamówienia lub na jakie Kupujący powołuje się w innych okolicznościach, będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy Sprzedawca wskaże to w sposób wyraźny na potwierdzeniu zamówienia.

1.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem regulacji dotyczących rękojmi, których działanie zostało wyłączone.

2. Informacje o Produktach

Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w tym dotyczące ich wagi, rozmiarów, jakości, jak również dane techniczne oraz wszelkie inne informacje zawarte w materiałach reklamowych Sprzedawcy (np.: prospektach czy katalogach) należy traktować wyłącznie informacyjnie. Informacje takie będą wiążące dla Sprzedawcy jedynie w takim przypadku i zakresie, w jakim stanowić będą część umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

3. Oferty cenowe

3.1. W każdym czasie, Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów. W szczególności ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut, jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

3.2. Oferty ceny przedstawione przez Sprzedawcę tracą ważność po upływie dwóch (2) dni od daty ich wystawienia, o ile nie zostało inaczej określone w ofercie lub uzgodnione na piśmie.

4. Jakość

4.1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w momencie dostawy Produktów, czy Produkty oraz specyfikacje techniczne odpowiadają jego wymaganiom.

4.2. Specyfikacja techniczna, jeżeli została uzgodniona pomiędzy Stronami, zostanie dołączona do Produktów zgodnie z umową. Sprzedawca zobowiązany jest upewnić się czy zaświadczenia dołączona do Produktów są wystawione na właściwe Produkty, jednak nie jest zobowiązany do sprawdzenia informacji w nich zawartych.


5. Wielkości

Całkowita wielkość dostawy może ulec zmianie, jednak nie więcej niż o 10% całkowitej ilości objętej zamówieniem Kupującego. Obliczenia wagowe i ilościowe dokonane będą według powszechnie przyjętych praktyk.


6. Zamówienia i umowa

6.1. Podstawą do zrealizowania dostawy Produktów przez Sprzedawcę jest pisemne zamówienie złożone przez Kupującego. Warunkiem ważności zamówienia jest zaakceptowanie na piśmie przez Kupującego bez zastrzeżeń warunków umowy i jego pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę bez zmian.

6.2. Jeżeli Kupujący będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do potwierdzenia zamówienia wystawionego przez Sprzedawcę, może je zgłosić na piśmie do Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia. Po tym terminie zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

7. Ceny i dostawa

7.1. Na Produkty znajdujące się w magazynie Sprzedawcy, obowiązują ceny oraz warunki wynikające z cennika Sprzedawcy obowiązującego w dacie składania zamówienia.

7.2. O ile nie uzgodniono inaczej, produkty zostaną dostarczone do miejsca określonego przez Kupującego na zasadzie EXW (Ex works), zgodnie z Incoterms 2000.

7.3. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu, odpowiednia kwota zostanie umieszczona na fakturze wystawionej Kupującemu wraz z Produktami i będzie płatna wraz z płatnością za Produkty.

7.4. Ceny określone przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT i innych obowiązujących opłat lub podatków. Do tak określonych cen zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Płatność

8.1. Kupujący jest zobowiązany uiszczać należności za dostarczone Produkty na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę, w terminach płatności wskazanych na fakturach. W przypadku, jeżeli termin płatności nie jest wskazany na fakturze, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w gotówce w chwili dostawy.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności w każdym czasie, jeśli zostanie on poinformowany o pogarszającej się sytuacji finansowej Kupującego, która może stanowić przeszkodę w dokonaniu płatności przez Kupującego.

8.3. W przypadku opóźnień w dostawie powstałych w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty należności Sprzedawcy w terminie określonym na fakturze, tak jak gdyby dostawa była zrealizowana w terminie, o ile Strony inaczej się nie umówią.

8.4. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot.

8.5. Potrącenie wzajemnych wierzytelności przez Kupującego wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

9. Własność

Do czasu uregulowania należności Sprzedawcy z tytułu dostawy wraz z wszelkimi kosztami i odsetkami należnymi Sprzedawcy, które mogą pojawić się w czasie realizacji zamówienia, Sprzedawca zachowuje prawo własności do dostarczonych Produktów, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

10. Dostawa

10.1. Dostawa będzie realizowana z siedziby Sprzedawcy. Produkty będą dostarczone przez pracowników Sprzedawcy lub przez przewoźnika.

10.2. Czas dostawy zostanie ustalony przez Sprzedawcę z uwzględnieniem jego faktycznych możliwości w danym okresie, z zastrzeżeniem ustaleń dokonanych w ofercie lub dokonanych przy zawarciu umowy. Termin dostawy zostanie przedstawiony Kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.

10.3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są Produkty znajdujące się w magazynie Sprzedawcy, opóźnienie terminu dostawy do 30 dni, będące następstwem okoliczności zależnych od Sprzedawcy, nie będzie traktowane jako opóźnienie w dostawie, a Kupującemu nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedawcy, o ile Strony nie uzgodniły inaczej.

10.4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Produkty wytwarzane na zamówienie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bez względu na czas trwania opóźnienia, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedawcy. W przypadku, jeżeli opóźnienie w dostawie Produktów będzie przekraczało okres trzech miesięcy, każda ze Stron ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

10.5. W przypadku, gdy opóźnienie dostawy wynika z okoliczności, w jakiej znalazł się Sprzedawca, określonych w punkcie 15 (wyłączenie odpowiedzialności), czas dostawy zostanie przedłużony o okres trwania tych okoliczności. Jednakże każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku, gdy okres opóźnienia przekroczy trzy miesiące. Powyższa zasada będzie obowiązywała bez względu na to, czy przyczyna opóźnienia ujawniła się przed, czy po upływie czasu dostawy oznaczonego na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z powyższych okoliczności, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o zmianie czasu dostawy.

11. Opakowanie

Koszt opakowania Produktów ciąży na Kupującym, o ile nie zostało wyraźnie określone, że cena opakowania jest zawarta w cenie Produktu.
Zwrot opakowania może nastąpić jedynie na podstawie odrębnych ustaleń.

12. Rezygnacja z dostawy

W przypadku rezygnacji z dostawy przez Kupującego, po złożeniu zamówienia i jego zaakceptowaniu przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania obejmującego wszelkie koszty i utracony zysk, oraz do zwrotu wydatków poniesionych przez Sprzedawcę z związku z rezygnacją.

13. Zmiany zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacjach zamówienia bez powiadomienia Kupującego, o ile zmiany nie będą narażały Kupującego na jakąkolwiek niedogodność.

14. Wady i Reklamacje

14.1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania Produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę lub przewoźnika w sposób ogólnie przyjęty zgodnie z praktyką handlową. Stwierdzone przez Kupującego w momencie dostawy wady jakościowe lub ilościowe nie stanowią podstawy do odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonych Produktów, zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej, podpisany przez Kupujący oraz przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika. W przypadku wad, które ujawnią się później, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o nich Sprzedawcę w formie pisemnej. Do reklamacji dotyczących jakości towarów należy załączyć próbki w wystarczającej ilości konieczne do dokonania oceny uzasadnienia reklamacji.

14.2. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje w następujących terminach licząc od ich wpływu:

a) Ilościowe - 14 dni roboczych;
b) Jakościowe - 14 dni roboczych.

14.3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca ma prawo wedle swego wyboru wymienić Produkt na wolny od wad lub też Produkt naprawić.

14.4. Sprzedawca dokona wymiany Produktu lub usunięcia wady przez naprawę w terminie 8 tygodni od uznania reklamacji.

14.5. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. Jeżeli Kupujący nie zgłosi reklamacji dotyczącej wad Produktu w tym terminie, traci on uprawnienie do skorzystania z uprawnień reklamacyjnych.

14.6. W przypadku, gdy podjęte zostały działania mające na celu usunięcie wady lub wymianę towarów, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów nie będzie przekraczała łącznie okresu jednego roku licząc od pierwotnej daty dostawy.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1. Kwota odszkodowania należnego Kupującemu z tytułu szkód przez niego poniesionych nie może przekroczyć ceny netto za sprzedany Produkt uwidocznionej na fakturze.

15.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, utratę zysków lub jakiekolwiek inne szkody pośrednie Kupującego wynikające z umowy, w tym wszelkie szkody pośrednie powstałe w wyniku opóźnienia dostawy lub wad sprzedanych Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego z winy nieumyślnej, w tym rażącego niedbalstwa.

15.3. Następujące okoliczności będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy, jeśli uniemożliwią one wykonanie umowy lub spowodują, że wykonanie umowy stanie się niepotrzebnie uciążliwe: spory przemysłowe oraz wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą stron, takie jak strajki, pożar, wojna, mobilizacja lub nieprzewidziane wezwania do służby wojskowej, rekwizycja, konfiskata, kontrole dewizowe, rozruchy i niepokoje społeczne, ograniczone możliwości transportowe, problem z dostępnością towarów, restrykcje związane z dystrybucją paliwa oraz wady i opóźnienia dostaw od poddostawców powstałe w wyniku jakichkolwiek okoliczności wymienionych w niniejszym punkcie. Okoliczności takie jak wymienione powyżej, które miały miejsce przed podaniem oferty cenowej/zawarciem umowy będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy ich efekt w stosunku do wykonania umowy nie mógł być przewidziany w tym czasie. Sprzedawca będzie zobowiązany do powiadomienia Kupującego na piśmie bez zbędnej zwłoki o zaistnieniu jakiejkolwiek z powyższych okoliczności.


16. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny

16.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego za szkody wyrządzone przez Produkt jest regulowana w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

16.2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem dotyczącym szkody wywołanej przez Produkt, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę.

17. Zwroty

17.1. Zwroty Produktów będą przyjmowane jedynie na podstawie odrębnych ustaleń ze Sprzedawcą.

17.2. Jeśli Sprzedawca i Kupujący nie postanowią inaczej, Kupujący ma prawo do zwrotu Produktów, o ile zostaną one dostarczone do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

18. Spory

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami i wynikające z niniejszych Warunków oraz umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sądy w Polsce właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Kupujący potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy i wyraża zgodę na ich obowiązywanie. Rezygnacja przez Sprzedawcę z zastosowania niektórych postanowień niniejszych Warunków nie stanowi rezygnacji ze stosowania innych postanowień niniejszych Warunków. Ważność, wykonanie i wykładnia niniejszych Warunków podlega prawu polskiemu.