Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Aluteam-Alumeco możesz pobrać klikając link po prawej stronie. Ponadto, treść ogólnych warunków sprzedaży i dostawy Aluteam-Alumeco przedstawiamy poniżej:

 

1. Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich dostaw produktów („Produkty”) od Alumeco ApS lub spółek stowarzyszonych („Sprzedający”) do wszystkich klientów („Kupujący”), chyba że inaczej zostanie uzgodnione na piśmie. Spółki stowarzyszone to firmy, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Alumeco ApS poprzez udziały lub prawa głosu.

1.2 Wszelkie modyfikacje lub odstępstwa od niniejszych Warunków, które mogą być wymienione w zamówieniu lub podobnej korespondencji Kupującego, muszą zostać zaakceptowane na piśmie przez Sprzedającego.

1.3 Akceptacja przez Kupującego wysyłanych lub dostarczanych Produktów lub odbiór Produktów przez Kupującego będzie uważany za akceptację niniejszych Warunków.

 

2. Informacje o Produkcie

2.1 Wszelkie informacje o Produkcie, w tym między innymi, wymiary wagowe, jakość, dane techniczne i inne dane, które pochodzą z katalogu, opisu, prospektu, reklamy itp. oraz niezależnie od tego, czy informacje są podawane na piśmie, ustnie, elektronicznie, online lub poprzez pobranie, należy traktować wyłącznie jako informacyjne i będą wiążące tylko w takim zakresie, w jakim Sprzedający wyraźnie odnosi się do nich w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Szczegółowe wymagania Nabywcy są wiążące tylko wtedy, gdy Sprzedający potwierdzi takie wymagania na piśmie.

 

3. Ceny i zamówienia

3.1 Ceny produktów nie zawierają VAT ani innych podatków lub opłat. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian uzgodnionych cen za niedostarczone produkty w przypadku zmian kursów walutowych, wzrostu cen materiałów, wzrostu cen podwykonawców, zmian ceł, zmian płac pracowników produkcyjnych, interwencji rządu lub podobnych sytuacji, gdy Sprzedający ma ograniczoną kontrolę lub nie ma jej w ogóle.

3.2 Jeśli Sprzedający złoży pisemną ofertę, która nie określa konkretnego terminu akceptacji, oferta wygasa, jeśli akceptacja nie dotrze do Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty oferty („termin akceptacji”).

3.3 Kupujący nie przekaże oferty stronie trzeciej.

 

4. Potwierdzenie zamówienia/akceptacja oferty

4.1 Zamówienie na podstawie niniejszych Warunków uznaje się za ofertę Kupującego dotyczącą zakupu Produktów.  Sprzedający nie będzie uznany za podmiot, który zaakceptował zamówienie, dopóki Kupujący nie otrzyma pisemnej lub elektronicznej akceptacji zamówienia przez Sprzedającego w formie potwierdzenia zamówienia.  Sprzedający nie będzie uznany za podmiot, który zawarł wiążącą umowę, chyba że Sprzedający otrzyma pisemną i zgodną akceptację, od Kupującego, oferty złożonej przez Sprzedającego w terminie akceptacji.

4.2 Jeśli Kupujący zgłosi zastrzeżenia wobec treści potwierdzenia zamówienia, zastrzeżenia takie powinny zostać przekazane na piśmie i otrzymane przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia.

 

5. Jakość

5.1 Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane techniczne i materiał jako całość są odpowiednie dla potrzeb Kupującego, dlatego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Produktów w sytuacje zmiany ich przeznaczenia Kupującego.

5.2 W zakresie, w jakim istnieje europejski standard („EN”) dla danego produktu, Produkty Sprzedającego muszą być zgodne z taką odpowiednią normą.

5.3 Certyfikaty zostaną dołączone tylko wtedy, gdy zostanie to uzgodnione między stronami.  W zakresie, w jakim dołączono certyfikaty, gwarancja Sprzedającego  dotyczy tylko informacji zawartych w certyfikatach, w zakresie w jakim dotyczą one części produkowanych przez Sprzedającego.

 

6. Ilość

6.1 Dla dostarczonej całkowitej ilości rezerwuje się margines +/- 10% określonej ilości.

6.2 Wszelkie obliczenia masy, kawałka lub długości są dokonywane zgodnie ze standardami branżowymi.

 

7. Płatność i warunki

7.1 Płatność zostanie dokonana zgodnie z warunkami płatności określonymi przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli takie warunki płatności nie zostaną określone, płatność zostanie dokonana z góry.

7.2 Odsetki będą naliczane od terminu płatności według najwyższej dozwolonej stopy zgodnie z obowiązującym prawem.

7.3 W przypadku pogorszenia zdolności płatniczej Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności lub wstrzymania dostaw.

7.4 Każda ze spółek stowarzyszonych Sprzedającego jest uprawniona do potrącenia swoich roszczeń wobec Kupującego w ramach wszelkich roszczeń Kupującego przeciwko dowolnej spółce stowarzyszonej Sprzedającego

7.5 Kupujący nie jest uprawniony do zatrzymania jakiejkolwiek części ceny zakupu z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych.

7.6 Jeśli dostawa zostanie zawieszona z powodu okoliczności występujących po stronie Kupującego, Kupujący dokona płatności na rzecz Sprzedającego, tak jakby dostawa została zrealizowana w uzgodnionym czasie, chyba że Sprzedający powiadomi odmiennie Kupującego na piśmie.

7.7 Żadne reklamacje nie uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności za dostawy.

 

8. Zastrzeżenie własności

8.1 W najszerszym zakresie, w jakim zachowanie tytułu własności jest zgodne z obligatoryjnie obowiązującymi przepisami prawa, Produkty pozostaną własnością Sprzedającego do momentu, gdy pełna cena zakupu i wszystkie poniesione koszty zostaną zapłacone Sprzedającemu lub jego cesjonariuszowi.

8.2 Po przekształceniu lub przetworzeniu sprzedanych Produktów zachowanie prawa własności Sprzedającego będzie miało zastosowanie do przekształconych lub przetworzonych produktów w zakresie odpowiadającym wartości sprzedanego Produktu.

 

W przypadku wszystkich dostaw do Niemiec i Austrii następująca (nowa) klauzula 8 całkowicie zastępuje sformułowanie w (istniejącej) klauzuli 8 „Zastrzeżenie własności”. Niniejsza nowa klauzula 8 podlega wyłącznie prawu niemieckiemu, niezależnie od tego, które prawo ma zastosowanie zgodnie z klauzulą 24.2.

 

8.1 Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu Sprzedającemu lub jej cesjonariuszowi.  W przypadku naruszenia przez Kupującego umowy stron, w tym między innymi braku płatności, Sprzedający będzie uprawnione do przejęcia Produktów.

8.2 Kupujący powinien obchodzić się z Produktami z należytą starannością, utrzymywać odpowiednie ubezpieczenie Produktów oraz, w niezbędnym zakresie, serwisować i konserwować Produkty

8.3 Do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu oraz w przypadku, gdy Produkty podlegają prawom osób trzecich lub innym obciążeniom, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego na piśmie.

8.4 Kupujący może odsprzedawać Produkty z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności zgodnie z niniejszym punktem 8 tylko w ramach swojej zwykłej działalności.  W takim przypadku Kupujący niniejszym przenosi wszelkie roszczenia wynikające z takiej odsprzedaży, niezależnie od tego, czy Produkty zostały przetworzone, czy nie, na Sprzedającego. Niezależnie od prawa Sprzedającego do żądania bezpośredniej zapłaty, Kupujący jest uprawniony do otrzymania płatności z tytułu przeniesionych roszczeń. W tym celu Sprzedający zobowiązuje się nie żądać zapłaty za przeniesione roszczenia w zakresie, w jakim Kupujący wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań do zapłaty i nie staje się przedmiotem wniosku o ogłoszenie niewypłacalności lub podobnego postępowania lub zawieszenia płatności.

 

9. Dostawa

9.1 Dostawa będzie realizowana Ex Works (Incoterms 2020) do miejsca docelowego określo-nego w ofercie Sprzedającego lub, w stosownych przypadkach, w potwierdzeniu zamówienia.

9.2 Czas dostawy jest podany w ofercie Sprzedającego lub, w stosownych przypadkach, w potwierdzeniu zamówienia.

9.3 Czas dostawy rozpoczyna bieg od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, ale nie wcześniej niż od daty otrzymania specyfikacji przez Sprzedającego, w tym zatwierdzonych rysunków wskazujących wymiary i przestrzeń (kształt).  Jeśli takie specyfikacje nie zostaną otrzymane w dniu potwierdzenia zamówienia, czas dostawy rozpoczyna się od daty ich otrzymania przez Sprzedającego.

9.4 Zawieszenie terminu dostawy na 3 (trzy) dni robocze z powodu okoliczności pozostających po stronie Sprzedającego będzie w każdym przypadku uważane za terminową dostawę.

9.5 Jeśli Sprzedający nie dostarczy produktów w określonym terminie, Kupujący jest uprawniony do pisemnego wskazania rozsądnego, ostatecznego terminu wynoszącego co najmniej 5 (pięć) dni roboczych dla zapasów i produktów standardowych oraz co najmniej 20 (dwudziestu) dni roboczych dla produktów zindywidualizo-wanych.  Jeżeli dostawa nie została zrealizowana w ostatecznym terminie określonym przez Kupującego, Kupujący jest uprawniony do pisemnej rezygnacji z dostawy lub częściowej dostawy.

9.6 Jeżeli Kupujący zrezygnuje z dostawy zapasów i produktów standardowych lub jej części zgodnie z punktem 9.5, Kupujący będzie uprawniony do zakupu podobnej dostawy od strony trzeciej i dochodzenia zwrotu dodatkowych kosztów od Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego za pokrycie takich kosztów lub innych szkód Kupującego nie może przekroczyć fakturowej wartości oryginalnej dostawy lub częściowej dostawy od Sprzedającego.

Jeżeli Kupujący zrezygnuje z dostawy lub częściowej dostawy produktów zindywidualizo-wanych zgodnie z punktem 9.5, Kupujący nie będzie uprawniony do zakupu uzupełniającego na koszt Sprzedającego jak również dochodzenia od Sprzedającego naprawienia poniesionych szkód.

9.7 Jeśli Sprzedający nie dostarczy Produktów w ostatecznym terminie określonym w punkcie 9.5, obie strony będą zobowiązane do współpracy w dobrej wierze, w celu wypracowania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania zmierzającego do zapewnienia dostawy.

9.8 Jeżeli opóźnienie dostawy wynika z okoliczności, w których znajduje się Sprzedający, w sytuacji określonej w klauzuli 16 „Siła wyższa”, czas dostawy zostaje zawieszony na czas trwania tych okoliczności.

9.9 Sprzedający w każdym przypadku powiadomi Kupującego o zmianie terminu dostawy bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o powstaniu opóźnienia.

 

10. Opakowanie

10.1 Opakowania, w tym palety, są wykonywane na koszt Kupującego, chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest to wliczone w cenę.

10.2 Opakowania i palety zostaną zwrócone wyłącznie po uzgodnieniu.

 

11. Anulowanie i zmiany

11.1 Zamówienie nie może być anulowane ani zmienione, chyba że Sprzedający wyraził pisemną zgodę nie później niż 10 (dziesięć) dni roboczych po dacie potwierdzenia zamówienia.

11.2 Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkich kosztów i strat spowodowanych takim anulo-waniem, którego koszty i straty łącznie nie mogą być niższe niż 10% uzgodnionej ceny zakupu za anulowane Produkty z wyłączeniem VAT.  

 

12. Warianty produktu

12.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia, do wprowadzenia zmian w uzgodnionych specyfikacjach, jeśli można tego dokonać bez znaczącej wady dla Kupującego.

 

13. Obowiązek kontroli i reklamacja

13.1 Po otrzymaniu, Kupujący niezwłocznie przeprowadzi takie badanie sprzedanych Produktów, które jest wymagane w związku z właściwymi celami biznesowymi. Jeśli dostawa jest niewystarczająca lub nieodpowiednia, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego.

13.2 W przypadku uszkodzeń transportowych lub innych widocznych uszkodzeń, należy je udokumentować, odnotowując to na liście przewozowym po otrzymaniu Produktów.

13.3 Jeśli Kupujący dowie się później o wadach, których pomimo starannego sprawdzenia nie można było zidentyfikować przy dostawie, Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego po zidentyfikowaniu takich wad.

13.4 Niezależnie od postanowień rozdziału 13.3,

Kupujący będzie zgłaszać roszczenia dotyczące wad nie później niż 6 (sześć) miesięcy po dostawie.

13.5 Jeśli Kupujący nie powiadomi natychmiast Sprzedającego, zgodnie z niniejszym punktem 13, Kupujący nie będzie mógł zgłaszać roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu wad lub wad.

 

14. Odpowiedzialność za wady

14.1 W przypadku uzasadnionego i terminowego roszczenia zgodnego z niniejszymi Warunkami, Sprzedający, według własnego uznania, usunie wadę poprzez wymianę lub naprawę.  Takie środki zaradcze zostaną zapewnione bez zbędnej zwłoki i zostaną wykonane w rozsądnym terminie.  Środek zaradczy jest, co do zasady, realizowany w miejscu znajdowania się wadliwego produktu, z wyjątkami określonymi w tej klauzuli 14.  Kupujący prześle wadliwą część lub Produkt do Sprzedającego na jej prośbę oraz Kupujący będzie odpowiedzialny za właściwe opakowanie i wysyłkę wadliwej części lub Produktu.  Jeśli środek zaradczy został zrealizowany, Kupujący nie będzie miał dalszych roszczeń wobec Sprzedającego w odniesieniu do wadliwego Produktu.  Produkty wymienione/zwrócone stają się własnością Sprzedającego.

14.2 Kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z naprawą wad, a także poniesione przez Sprzedającego w wyniku zlokalizowania wadliwych Produktów w miejscu innym niż miejsce dostawy.  Jeżeli demontaż lub montaż spowoduje ingerencję w cokolwiek innego niż Produkty, prace i związane z nimi koszty zostaną wykonane na własny rachunek Kupującego.

14.3 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupującego, wszelkie prace lub dostawy dokonane przez Sprzedającego oraz inne wydatki poniesione przez Sprzedającego z tytułu działań naprawczych zostaną pokryte przez Kupującego.

14.4 Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w zakresie środków zaradczych w rozsądnym terminie, Kupujący będzie uprawniony do pisemnego ustalenia rozsądnego ostatecznego terminu na zastosowanie środków zaradczych naprawę wynoszącego co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych.  W zakresie, w jakim środek zaradczy nie został zastosowany w tym terminie, Kupujący może według własnego uznania: 1) zamówić nowe części/Produkty na koszt Sprzedającego, ale na własne ryzyko, pod warunkiem, że Kupujący zrobi to w uzasadniony oraz uczciwy sposób, i że koszty nie przekraczają ceny, którą Kupujący pierwotnie zapłacił Sprzedającemu za dany Produkt/część Produktu; lub 2) zażądać proporcjonalnej obniżki uzgodnionej ceny zakupu danego produktu/części produktu, maksymalnie o 15%.  W przypadku, gdy wada jest tak istotna, że pozbawia Kupującego – w znacznym stopniu – korzyści wynikających z umowy w odniesieniu do Produktu lub istotnej jego części, Kupujący może rozwiązać umowę w drodze pisemnego powiadomienia Sprzedającego w odniesieniu do takiej części Produktu, która z powodu wady nie może być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem stron.

14.5 Jeśli Kupujący wypowie część umowy zgodnie z punktem 14.4, Kupujący będzie mieć prawo do żądania odszkodowania za koszty poniesione przez Kupującego związane z odpowiednim zakupem.  Taka rekompensata nie może jednak przekroczyć pierwotnej ceny, którą Kupujący zapłacił Sprzedającemu za przedmiotową część umowy.

14.6 Odpowiedzialność Sprzedającego obowiązuje przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy. W przypadku zwróconych, wymienionych lub naprawionych części odpowiedzialność Sprzedającego za wady obowiązuje przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty kompensacyjnej dostawy, wymiany lub naprawy, nie przekraczając 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od pierwotnej daty dostawy.

 

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie i udokumentowane straty.  W konsekwencji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne z następujących rodzajów strat lub szkód, które mogą wyniknąć z lub być w związku z umową objętą niniejszymi Warunkami: 1) wszelkie straty wynikające z utraty produkcji, zysków, przychodów, wartości firmy lub oczekiwanych oszczędności lub  2) wszelka utrata lub zniszczenie danych; lub  3) wszelkie inne szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z opóźnień lub wad sprzedawanych Produktów.

15.2 Odpowiedzialność Sprzedającego za utratę lub szkodę wynikającą z lub będącą kontynuacją umowy podlegającej niniejszym Warunkom będzie ograniczona do całkowitej kwoty fakturowanej przez Sprzedającego na Kupującego za daną umowę.

15.3 Ograniczenia wynikające z punktu 15.1 i 15.2 nie mają zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Sprzedającego

15.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielone Kupującemu w związku z rysunkami lub opracowywaniem projektów.

 

16. Siła wyższa

16.1 Następujące okoliczności będą wiązały się ze zwolnieniem z odpowiedzialności, jeśli unie-możliwiają Sprzedającemu wykonanie umowy lub powodują nieuzasadnione obciążenie dla Sprzedającego: konflikty pracownicze i wszelkie inne okoliczności poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, takie jak pożar, wojna, terroryzm, mobilizacja lub nieprzewidziane wojsko wezwania o równoważnej wielkości, rekwizycja, zajęcie, ograniczenia walutowe, rebelia lub niepokoje, blokada międzynarodowa, brak opcji transportu, ogólna niepełnosprawność produktu, ograni-czenia mocy, nadzwyczajna interwencja władz UE lub innych organów, przepisy publiczne, choroby pandemiczne oraz brakujące lub opóźnione dostawy od podwykonawców należne do nie-których okoliczności wymienionych w tym ustępie.

16.2 W punkcie 16.1 podano okoliczności występujące przed złożeniem oferty lub umowy, zwalniają Sprzedającego z odpowiedzialności, tylko jeżeli nie można było przewidzieć takiego wpływu na wykonanie umowy w momencie zawarcia umowy.

16.3 Jeżeli określone w punkcie 16.1 okoliczności dotyczą Kupującego, Kupujący pokryje koszty Sprzedającego związane z zabezpieczeniem i ochroną Produktów podczas wystąpienia takich okoliczności.

16.4 Jeżeli wykonanie umowy nie będzie możliwe przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące z powodu okoliczności określonych w punkcie 16.1, strony będą uprawnione do anulowania niespełnionej części umowy bez odszkodowania.

16.5 Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący są zobowiązani powiadomić drugą stronę bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu okoliczności zgodnie z punktem 16.1.

 

17. Odpowiedzialność za produkt

17.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe spowodowane przez Produkt po jego dostarczeniu i w czasie, gdy jest on w posiadaniu Kupującego. Sprzedający nie będzie również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie produktów wytwarzanych przez Kupującego lub produktów, których produkty Kupującego są częścią. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Produkty tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność taką zapewniają obowiązkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt.

17.2 Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona zgodnie z klauzulą 15 „Ograniczenie odpowiedzialności”.

17.3 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za stronę poszkodowaną; dlatego Kupujący nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego z tytułu strat poniesionych w związku z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt zgłoszonymi wobec Kupującego.

17.4 Jeśli strona poszkodowana zgłasza roszczenie dotyczące odpowiedzialności za produkt wobec Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przez Kupującego w zakresie, w jakim roszczenie nie jest spowodowane wadami Produktów lub zaniedbaniem Sprzedającego.

17.5 Jeśli strona trzecia wystąpi z roszczeniem wobec jednej ze stron (Kupującego lub Sprzedającego) z tytułu odpowiedzialności za produkt, strona ta niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę.

 

18. Zwrot produktów

18.1 Produkty mogą być zwrócone wyłącznie na podstawie konkretnej umowy ze Sprzedającym.

18.2 Jeżeli zwrot Produktów został uzgodniony, zgodnie z punktem 18.1, wszelkie uznanie zwracanych Produktów jest możliwe, jeżeli Produkty te są w stanie nieuszkodzonym, a dla materiałów wyprodukowanych/fabrycznie zapako-wanych, jeżeli materiały te są w oryginalnym, nieprzerwanym opakowaniu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

 

19. Narzędzia

19.1 Jeżeli umowa ze Sprzedającym obejmuje zapłatę za produkcję narzędzi u producenta, Kupujący uzyska jedynie prawo do korzystania z takiego narzędzia i nie uzyska żadnych praw własności do tego narzędzia ani nie zażąda przekazania narzędzia przez fabrykę.  Takie narzędzia należy przechowywać przez co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy po ostatniej produkcji, po czym może zostać zniszczone bez powiadomienia na żądanie Sprzedającego.

 

20. Zakaz odsprzedaży i wykorzystanie do określonych celów

20.1 Kupujący gwarantuje, że Produkty Sprzedającego nie będą wykorzystywane ani odsprzedawane do celów związanych z bronią chemiczną, biologiczną lub nuklearną lub pociskami zdolnymi do przenoszenia takiej broni.

20.2 Kupujący gwarantuje, że Produkty Sprzedającego nie będą sprzedawane osobom fizycznym, firmom ani żadnej innej organizacji, jeżeli Kupujący jest świadomy lub podejrzewa, że są one związane z jakąkolwiek działalnością terrorystyczną lub narkotykową.

20.3 Produkty Sprzedający mogą podlegać zasadom kontroli eksportu, a zatem mogą podlegać ograniczeniom sprzedaży do krajów lub klientów podlegających zakazom eksportu/ importu. Kupujący będzie przestrzegać takich ograniczeń przy odsprzedaży Produktów Sprzedającego tym krajom lub klientom.

20.4 Kupujący nie będzie odsprzedawał Produktów Sprzedającego, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub podejrzenia, że Produkty mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z powyższym.

20.5 Jeśli Kupujący jest świadomy lub podejrzewa, że powyższe warunki zostały naruszone, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego.

20.6 Kupujący powinien w pełni zabezpieczyć Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami wobec Sprzedającego, które są spowodowane nieprzestrzeganiem przez Kupującego postanowień niniejszych punktów 20.1 - 20.5.

 

21. Sankcje

21.1 Kupujący zobowiązuje się i gwarantuje, że nie narusza jakichkolwiek sankcji, w tym restrykcji importowo/eksportowych, oraz regulacji i przepisów o kontroli eksportowej nałożonych przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych, a także inne narody i państwa, jeśli będą miały zastosowanie i nie będą w konflikcie z przepisami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Danii.

21.2 Kupujący gwarantuje, że ani Kupujący ani jego właściciele, żadna z jego spółek zależnych ani żaden członek kierownictwa Kupującego lub inni pracownicy Kupującego nie narusza(-ją), lub nie jest/są przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszenia sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, UE lub Organizację Narodów Zjednoczonych, a także nie jest/są kontrolowany(-e) przez i nie działa(-ją) w imieniu jakiejkolwiek osoby lub podmiotu objętego takimi sankcjami.

21.3 Sprzedający nie ma obowiązku sprzedaży, dostawy lub przekazania Produktów Kupującemu jeśli byłoby to zakazane na podstawie sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych.

21.4 Kupujący będzie w pełni zabezpieczał Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami wobec Sprzedającego, które są spowodowane nieprzestrzeganiem przez Kupującego postanowień zawartych w punktach 21.1 i 21.2.

 

22. Ochrona danych

22.1 Firmy stowarzyszone Sprzedającego i podwykonawcy Sprzedającego są uprawnieni do przetwarzania, a tym samym przechowywania danych osobowych osób kontaktowych Kupującego, w tym imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie takich informacji przez Sprzedającego ma na celu wypełnienie zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego, np. w związku z zarządzaniem relacjami z klientami i transakcjami płatniczymi.

22.2 Sprzedający zastosuje wystarczające środki umowne i techniczne, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Sprzedający będzie przechowywać dane osobowe przez czas trwania relacji biznesowej.

22.3 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych określa szereg praw związanych z przetwarza-niem danych osobowych przez Sprzedającego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Sprzedającego lub kontaktując się z osobą kontaktową Sprzedającego.

 

23. Częściowa nieważność

23.1 W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem pozostałych postanowień nie zostanie naruszona ani naruszona.

 

24. Spory

24.1 Kupujący oraz Sprzedający będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów i nieporozumień.

24.2 Wszelkie spory między stronami związane z umową i towarzyszącymi okolicznościami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami obowiązu-jącymi w kraju Sprzedającego.

24.3 Spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy duńskie oraz przez sąd w jurysdykcji, w której Sprzedający ma siedzibę, lub sąd, który zdaniem Sprzedającego jest najbardziej korzystny dla obu stron, np. ze względu na czas rozpatrywania sprawy.

 

Version 2022-11